விடுதலைப்புலிகளின் அதிகாரபூர்வ ஏடு இதழ் -01/ ltte official newspaper- 01

Thursday, August 12, 2010

http://3.bp.blogspot.com/_LuCsMlqNo2M/TGOCEP79WhI/AAAAAAAAJCY/Xw2LV9GDyf4/s1600/ltte+official+news+paper.jpg

15-03-84 விடுதலைப்புலிகளின் அதிகாரபூர்வ ஏட்டின் முதலாவது இதழ்
விடுதலைப்புலிகள் பத்திரிகை - இதழ் 01 pdf

விடுதலைப்புலிகள் பத்திரிகை - இதழ் 01

1 comments:

ravichandran said...

this news paper is a very good ventilation to all tamil peoples; go ahead ; god and pirapakaran standing behind us

Post a Comment